skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Affordances for designing natural user interfaces for 3D modelling

Zoltán Rusák; Ismail Cimen; Imre Horváth; Aadjan Van der Helm

Int. J. of Computer Aided Engineering and Technology, 2016, Vol 8 Issue 1/2, pp 8 - 32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-2657 ; E-ISSN: 1757-2665 ; DOI: 10.1504/IJCAET.2016.073267

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...