skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Conditional cash transfers and health of low-income families in the US: evaluating the family rewards experiment

Courtin, E ; Muennig, P ; Verma, N ; Riccio, Ja ; Lagarde, M ; Vineis, P ; Kawachi, I ; Avendano, M; Commission of the European Communities

Health Affairs, 01 March 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 2 ; ISSN: 0278-2715 DOI: 10.1377/hlthaff.2017.1271

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...