skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Health Professional Education And Universal Health Coverage: A Summary Of Challenges And Selected Case Studies

Sripathy, A ; Marti, J ; Patel, H ; Sheikh, Ji ; Darzi, Aw

Health Affairs, 01 November 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-2715 DOI: 10.1377/hlthaff.2017.0517

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...