skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Large reductions In amenable mortality associated with Brazil's primary care expansion and strong health governance

Hone, T ; Rasella, D ; Barreto, M ; Atun, R ; Majeed, A ; Millett, C

Health Affairs, 01 January 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 2 ; ISSN: 0278-2715 DOI: 10.1377/hlthaff.2016.0966

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...