skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards a Natural User Interface to Support People with Visual Impairments in Detecting Colors

Mascetti, S ; Rossetti, C ; Gerino, A ; Bernareggi, C ; Picinali, L ; Rizzi, A

Lecture Notes in Computer Science, 06 July 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 97833194 ; ISBN: 9783319412634 ; ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 10 DOI: 10.1007/978-3-319-41264-1_23

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...