skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Improving feedback on junior doctors’ prescribing errors: mixed methods evaluation of a quality improvement project

Reynolds, M ; Jheeta, S ; Benn, J ; Sanghera, I ; Jacklin, A ; Ingle, D ; Franklin, Bd; Imperial College Healthcare NHS Trust ; National Institute for Health Research (NIHR) ; The Health Foundation

BMJ Quality & Safety, 04 April 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-5423 ; ISBN: 10 DOI: 10.1136/bmjqs-2015-004717

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...