skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Developing a 3D Game Design Authoring Package to Assist Students’ Visualization Process in Design Thinking

Kuo, Ming - Shiou ; Chuang, Tsung - Yen

International Journal of Distance Education Technologies (IJDET), 2013, Vol.11(4), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1539-3100 ; DOI: 10.4018/ijdet.2013100101

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...