skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Service-Tailored User-Plane Design Framework and Architecture Considerations in 5G Radio Access Networks

Pateromichelakis, Emmanouil ; Gebert, Jens ; Mach, Tomasz ; Belschner, Jakob ; Wei Guo ; Kuruvatti, Nandish P ; Venkatasubramanian, Venkatkumar ; Kilinc, Caner

IEEE Access, 2017, Vol.5, pp.17089-17105 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2017.2736579

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...