skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Growth and rural poverty in the CIS-7 countries: case studies of Georgia, the Kyrgyz Republic, and Moldova

Cord, Louise ; Huppi, Monika ; Lopez, Ramon ; Melo, Oscar

The low-income countries of the Commonwealth of Independent States, pp. 171-202

ISSN: ; ISBN: 1-589-06321-X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...