skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Unveiling the Biometric Potential of Finger-Based ECG Signals

Lourenço, André ; Silva, Hugo ; Fred, Ana; Babiloni, Fabio

Computational Intelligence and Neuroscience, 2011, Vol.2011, 8 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-5265 ; E-ISSN: 1687-5273 ; DOI: 10.1155/2011/720971

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...