skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Investigation of "anti-whirl" bearings for operating in an acidic solution containing abrasive particles: final report for period November 1, 1954 to May 31, 1955

Kayan, Carl F; Fuller, Dudley D ; Boeker, Gilbert F ; U.S. Atomic Energy Commission ; Columbia University

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...