skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A complex between contactin-1 and the protein tyrosine phosphatase PTPRZ controls the development of oligodendrocyte precursor cells

Lamprianou, S ; Chatzopoulou, E ; Thomas, Jl ; Bouyain, S ; Harroch, Sheila; Harroch, Sheila (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 03 October 2011, Vol.108(42), p.17498–17503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1108774108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...