skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural Analysis of a Highly Glycosylated and Unliganded gp120-Based Antigen Using Mass Spectrometry

L Wang ; Y Qin ; S Ilchenko ; J Bohon ; W Shi ; M Cho ; K Takamoto ; M Chance; Brookhaven National Laboratory (Bnl) (Corporate Author)

Biochemistry (Eaton), 31 December 2011, Vol.49(42) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-2960 ; E-ISSN: 1520-4995

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...