skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The paraventricular thalamus controls a central amygdala fear circuit

Penzo, Mario ; Robert, Vincent ; Tucciarone, Jason ; De Bundel, Dimitri ; Wang, Minghui ; Van Aelst, Linda ; Darvas, Martin ; Parada, Luis ; Palmiter, Richard ; He, Miao ; Huang, Z. Josh ; Li, Bo

Nature, March 2015, Vol.519(7544), pp.455-459 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4679 ; DOI: 10.1038/nature13978

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...