skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nxnl2 splicing results in dual functions in neuronal cell survival and maintenance of cell integrity

Jaillard, Céline ; Mouret, Aurélie ; Niepon, Marie-Laure ; Clérin, Emmanuelle ; Yang, Ying ; Lee-Rivera, Irene ; Aït-Ali, Najate ; Millet-Puel, Géraldine ; Cronin, Thérèse ; Sedmak, Tina ; Raffelsberger, Wolfgang ; Kinzel, Bernd ; Trembleau, Alain ; Poch, Olivier ; Bennett, Jean ; Wolfrum, Uwe ; Lledo, Pierre-Marie ; Sahel, José-Alain ; Léveillard, Thierry; Marazova, Katia (Editor)

Human Molecular Genetics, 15 May 2012, Vol.21(10), pp.2298-311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-6906 ; E-ISSN: 1460-2083 ; DOI: 10.1093/hmg/dds050

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...