skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Iterative Design of User Interfaces for an Office System using a UIMS

Constantopoulos, Panos ; Drettakis, George ; Petra, Eleni ; Theodoridou, Maria ; Yeorgaroudakis, Yannis

Proceedings of the EURINFO conference, 1988

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...