skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Liquidsoap: a High-Level Programming Language for Multimedia Streaming

Baelde, David ; Beauxis, Romain ; Mimram, Samuel; Mimram, Samuel (Editor)

SOFSEM 2011: Theory and Practice of Computer Science, 2011, Vol.6543, pp.99-110 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-18381-2_8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...