skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Functional and Biochemical Characterization of Hepatitis C Virus (HCV) Particles Produced in a Humanized Liver Mouse Model

Calattini, S ; Fusil, F ; Mancip, J ; Dao Thi, V. L ; Granier, C ; Gadot, N ; Scoazec, J.-Y ; Zeisel, Mirjam ; Baumert, Thomas F ; Lavillette, Dimitri ; Dreux, M ; Cosset, F.-L; Lyon 1, Depot 1 (Editor)

Journal of Biological Chemistry, 2015, Vol.290(38), pp.23173-23187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: 10.1074/jbc.M115.662999

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...