skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Histone Deacetylase Inhibitor (HDACi) Suberoylanilide Hydroxamic Acid (SAHA)-mediated Correction of α1-Antitrypsin Deficiency

Bouchecareilh, Marion ; Hutt, Darren ; Szajner, Patricia ; Flotte, Terence ; Balch, William; Bouchecareilh, Marion (Editor)

Journal of Biological Chemistry, 02 November 2012, Vol.287(45), pp.38265-38278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: 10.1074/jbc.M112.404707

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...