skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dealing with Non-Functional Requirements in Model-Driven Development: A Survey

Ameller, David ; Franch, Xavier ; Gomez, Cristina ; Martínez-Fernández, Silverio ; Araujo, Joao ; Biffl, Stefan ; Cabot, Jordi ; Cortellessa, Vittorio ; Mendez, Daniel ; Moreira, Ana ; Muccini, Henry ; Vallecillo, Antonio ; Wimmer, Manuel ; Amaral, Vasco ; Bohm, Wolfgang ; Bruneliere, Hugo ; Burgueño, Loli ; Goulao, Miguel ; Teufl, Sabine ; Berardinelli, Luca

IEEE Transactions on Software Engineering, 12 March 2019, pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589 ; DOI: 10.1109/TSE.2019.2904476

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...