skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards a new modelling of gas flows in a semi-analytical model of galaxy formation and evolution

Cousin, Morgane ; Lagache, Guilaine ; Bethermin, Matthieu ; Guiderdoni, Bruno; Cousin, Morgane (Editor)

Astronomy and Astrophysics - A&A, March 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-6361 ; E-ISSN: 1432-0746 ; DOI: 10.1051/0004-6361/201424462

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...