skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Species are hypotheses: avoid connectivity assessments based on pillars of sand

Pante, Eric ; Puillandre, Nicolas ; Viricel, Amélia ; Arnaud-Haond, Sophie ; Aurelle, Didier ; Castelin, Magalie ; Chenuil, Anne ; Destombe, Christophe ; Forcioli, Didier ; Valero, Myriam ; Viard, Frédérique ; Samadi, Sarah; Puillandre, Nicolas (Editor)

Molecular Ecology, February 2015, Vol.24(3), pp.525-544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-1083 ; E-ISSN: 1365-294X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...