skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reply: To PMID 22939560

Gaborit, B ; Bernard, M ; Clement, K ; Dutour, A

Journal of the American College of Cardiology, 2013, Vol.61, p.991 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...