skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On the Executable Nature of Models

Cariou, Eric ; Le Goaer, Olivier ; Barbier, Franck

Proceedings of the 2nd International Workshop on Executable Modeling Co-Located with ACM/IEEE 19th International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems (MODELS 2016), Saint-Malo, France, October 3, 2016, 2016, Vol.1760, pp.44-46

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...