skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Android Executable Modeling: Beyond Android Programming

Le Goaer, Olivier ; Barbier, Franck ; Cariou, Eric

Modern Software Engineering Methodologies for Mobile and Cloud Environments, pp.269-283

ISBN: 9781466699175 ; ISBN: 1466699175 ; DOI: 10.4018/978-1-4666-9916-8.ch014

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...