skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using formal methods to scope performance challenges for Smart Manufacturing Systems: Focus on agility

Jung, Kiwook ; Morris, Kc ; Lyons, Kevin W ; Leong, Swee ; Cho, Hyunbo; Eynard, Benoît (Editor) ; Bosch-Mauchand, Magali (Editor)

Concurrent Engineering, December 2015, Vol.23(4), pp.343-354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-293X ; E-ISSN: 1531-2003 ; DOI: 10.1177/1063293X15603217

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...