skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Experiments in model driven composition of user interfaces

Occello, Audrey ; Joffroy, Cedric ; Dery-Pinna, Anne-Marie

Proceedings of the 10th IFIP WG 6.1 international conference on distributed applications and interoperable systems, 07 June 2010, pp.98-111 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 3642136443 ; ISBN: 9783642136443 ; DOI: 10.1007/978-3-642-13645-0_8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...