skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Differential long non-coding RNA expression profiles in human oocytes and cumulus cells

Bouckenheimer, Julien ; Fauque, Patricia ; Lecellier, Charles-Henri ; Bruno, Céline ; Commes, Thérèse ; Lemaitre, Jean-Marc ; De Vos, John ; Assou, Said; Philips, Alexandre (Editor)

Scientific Reports, December 2018, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-20727-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...