skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Polycomb-like proteins link the PRC2 complex to CpG islands

Li, Haojie; Liefke, Robert; Jiang, Junyi; Kurland, Jesse Vigoda; Tian, Wei; Deng, Pujuan; Zhang, Weidi; He, Qian; Patel, Dinshaw J.; Bulyk, Martha L.; Shi, Yang; Wang, Zhanxin

Nature, 2017, Vol.549(7671) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; DOI: 10.1038/nature23881

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...