skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An algal photoenzyme converts fatty acids to hydrocarbons

Sorigué, Damien ; Legeret, Bertrand ; Cuiné, Stéphan ; Blangy, Stephanie ; Moulin, Solène Y ; Billon, Emmanuelle ; Richaud, Pierre ; Brugière, Sabine ; Couté, Yohann ; Nurizzo, Didier ; Müller, Pavel ; Brettel, Klaus ; Pignol, David ; Arnoux, Pascal ; Li-Beisson, Yonghua ; Peltier, Gilles ; Beisson, Fred; Lamare, Véronique (Editor)

Science, 31 August 2017, Vol.357(6354), pp.903-907 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.aan6349

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...