skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Grab 'n' Drop: User Configurable Toolglasses

Eagan, James R; Eagan, James (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.10515(Part III), pp.315-334 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-67687-6_21

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...