skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CAIRNS: an ambient tangible interface for shifting energy demand at work

Daniel, Maxime ; Couture, Nadine ; Rivière, Guillaume

Proceedings of the 29th Conference on l'interaction homme-machine, 29 August 2017, pp.221-231

ISBN: 9781450351096 ; ISBN: 1450351093 ; DOI: 10.1145/3132129.3132152

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...