skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

NMR Relaxometry Study of the Interaction of Water with a Nafion Membrane under Acid, Sodium, and Potassium Forms. Evidence of Two Types of Bound Water

Xu, Feina ; Leclerc, Sébastien ; Canet, Daniel

Journal of Physical Chemistry B, 2013, Vol.117(21), pp.6534-6540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1520-6106 ; E-ISSN: 1520-5207 ; DOI: 10.1021/jp311062h

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...