skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The first broad-spectrum abscisic acid antagonist

Leung, Jeffrey; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Plant Physiology, 2017, Vol.173(4), pp.1939-1939 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0889 ; E-ISSN: 1532-2548 ; DOI: 10.1104/pp.17.00299

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...