skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Experiencing the Elements – User Study with Natural Material Probes

Häkkila, Jonna ; He, Yun ; Colley, Ashley; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9296(Part I), pp.324-331 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22701-6_24

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...