skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Software Support for User Interface Description Language

Coyette, Adrien ; Faure, David ; González-Calleros, Juan ; Vanderdonckt, Jean; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6949(Part IV), pp.740-741 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_142

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...