skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

UsiXML Extension for Awareness Support

Figueroa-Martinez, Jose ; Gutiérrez Vela, Francisco L ; López-Jaquero, Víctor ; González, Pascual

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6949(Part IV), pp.665-668 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_108

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...