skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chronic Stress Triggers Social Aversion via Glucocorticoid Receptor in Dopaminoceptive Neurons

Barik, Jacques ; Marti, Fabio ; Morel, Carole ; Fernandez, Sebastian P ; Lanteri, Christophe ; Godeheu, Gerard ; Tassin, Jean-Pol ; Mombereau, Cedric ; Faure, Philippe ; Tronche, Francois; Mazalérat, Charlotte (Editor)

Science, January 2013, Vol.339(6117), pp.332-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.1226767

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...