skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

HRDetect is a predictor of BRCA1 and BRCA2 deficiency based on mutational signatures

Davies, Helen ; Glodzik, Dominik ; Morganella, Sandro ; Yates, Lucy R ; Staaf, Johan ; Zou, Xueqing ; Ramakrishna, Manasa ; Martin, Sancha ; Boyault, Sandrine ; Sieuwerts, Anieta M ; Simpson, Peter T ; King, Tari A ; Raine, Keiran ; Eyfjord, Jorunn E ; Kong, Gu ; Borg, Åke ; Birney, Ewan ; Stunnenberg, Hendrik G ; van de Vijver, Marc J ; Børresen-Dale, Anne ; Martens, John W M ; Span, Paul N ; Lakhani, Sunil R ; Vincent-Salomon, Anne ; Sotiriou, Christos ; Tutt, Andrew ; Thompson, Alastair M ; Van Laere, Steven ; Richardson, Andrea L ; Viari, Alain ; Campbell, Peter J ; Stratton, Michael R ; Nik-Zainal, Serena; Sagot, Marie-France (Editor)

Nature Medicine, 2017, Vol.23(4), pp.517-525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-8956 ; E-ISSN: 1744-7933 ; DOI: 10.1038/nm.4292

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...