skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mutations in IFT172 cause isolated retinal degeneration and Bardet-Biedl syndrome

Bujakowska, Kinga M ; Zhang, Qi ; Siemiatkowska, Anna M ; Liu, Qin ; Place, Emily ; Falk, Marni J ; Consugar, Mark ; Lancelot, Marie-Elise ; Antonio, Aline ; Lonjou, Christine ; Carpentier, Wassila ; Mohand-Said, Saddek ; Hollander, Anneke I Den ; Cremers, Frans P. M ; Leroy, Bart P ; Gai, Xiaowu ; Sahel, José-Alain ; Born, L. Ingeborgh van Den ; Collin, Rob W. J

Human Molecular Genetics, January 2015, Vol.24(1), pp.230-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-6906 ; E-ISSN: 1460-2083 ; DOI: 10.1093/hmg/ddu441

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...