skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Seamless Composition and Reuse of Customizable User Interfaces with Spec

Van Ryseghem, Benjamin ; Ducasse, Stéphane ; Fabry, Johan

Science of Computer Programming, 18 June 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...