skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Comparison of two Adaptive Menus Superimposed on Hierarchical Unfolding Menus

Bouzit, Sarah ; Chêne, Denis ; Calvary, Gaëlle ; Vanderdonckt, Jean; Blanch, Renaud (Editor)

The 30th British Human Computer Interaction Conference (British HCI), 2016, p.12

DOI: 10.14236/ewic/HCI2016.26

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...