skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modular Design of Physical Internet Transport, Handling and Packaging Containers

Montreuil, Benoit ; Ballot, Eric ; Tremblay, William; Ballot, Eric (Editor)

International Material Handling Research Colloquium, Progress in Material Handling Research: 2014

ISBN: 9781882780183

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...