skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Plant Preference for Ammonium versus Nitrate: A Neglected Determinant of Ecosystem Functioning?

Boudsocq, Simon ; Niboyet, Audrey ; Lata, Jean Christophe ; Raynaud, Xavier ; Loeuille, Nicolas ; Mathieu, Jérôme ; Blouin, Manuel ; Abbadie, Luc ; Barot, Sébastien

American Naturalist, 2012, Vol.180(1), pp.60-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0147 ; E-ISSN: 1537-5323 ; DOI: 10.1086/665997

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...