skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Draft genome sequences of five Pseudomonas syringae pv. actinidifoliorum strains isolated in France

Cunty, Amandine ; Cesbron, Sophie ; Briand, Martial ; Carrere, Sebastien ; Poliakoff, Françoise ; Jacques, Marie Agnes ; Manceau, Charles; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Brazilian Journal of Microbiology, 2016, Vol.47(3), pp.529-530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1517-8382 ; E-ISSN: 1678-4405 ; DOI: 10.1016/j.bjm.2016.04.023

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...