skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cracking behavior of reinforced concrete beams: experiment and simulations on the numerical influence of the steel-concrete bond

Jason, Ludovic ; Torre-Casanova, Anaelle ; Davenne, Luc ; Pinelli, Xavier

International Journal of Fracture, April 2013, Vol.180(2), pp.243--260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0376-9429 ; E-ISSN: 1573-2673 ; DOI: 10.1007/s10704-013-9815-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...