skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Point-of-Care Ultrasound in Resource-Limited Settings: Common Applications.(Author abstract)

Fentress, Matthew ; Heyne, Thomas F. ; Barron, Keith R. ; Jayasekera, Neil

Southern Medical Journal, July, 2018, Vol.111(7), p.424(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4348 ; DOI: 10.14423/SMJ.0000000000000827

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...