skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lrit3 Deficient Mouse (nob6): A Novel Model of Complete Congenital Stationary Night Blindness (cCSNB)

Neuillé, Marion ; El Samieh, Said ; Orhan, Elise ; Michiels, Christelle ; Antonio, Aline ; Lancelot, Marie-Elise ; Condroyer, Christel ; Bujakowska, Kinga ; Poch, Olivier ; Sahel, José-Alain ; Audo, Isabelle ; Zeitz, Christina

PLoS ONE, 2014, Vol.9(3), p.e90342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0090342

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...