skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Integrating Universal Design into a Global Approach for Managing Very Large Web Sites

Cooper, Michael ; Limbourg, Quentin ; Mariage, Céline ; Vanderdonckt, Jean; Vanderdonckt, Jean (Editor)

5th ERCIM Workshop on User Interfaces for All UI4All'1999, 28 November 1999, Vol.74

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...