skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Magnetodielectric coupling in a Ru-based 6H-perovskite, Ba 3 NdRu 2 O 9

Basu, Tathamay ; Pautrat, Alain ; Hardy, Vincent ; Loidl, Alois ; Krohns, Stephan

Applied Physics Letters, 23 July 2018, Vol.113(4), p.042902 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.5034449

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...